Hội nghị báo cáo kết quả nghiên cứu về cơ chế, chính sách trong đầu tư xây dựng và quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi vừa và nhỏ theo hình thức xã hội hóa và đối tác công – tư
Ngày 20/8/2015, tại Văn phòng Tổng cục Thủy lợi, Trung tâm Tư vấn PIM đã có buổi báo cáo các kết quả nghiên cứu thuộc 02 Đề tài khoa học cấp Bộ do Trung tâm chủ trì thực hiện trong giai đoạn từ 2011 đến 2015 Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Hoàng Văn Thắng chủ trì. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi và các đơn vị trực thuộc (Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; Vụ Quản lý công trình và An toàn đập); Vụ khoa học công nghệ và Môi trường – Bộ Nông nghiệp và PTNT và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Ngày 20/8/2015, tại Văn phòng Tổng cục Thủy lợi, Trung tâm Tư vấn PIM đã có buổi báo cáo các kết quả nghiên cứu thuộc 02 Đề tài khoa học cấp Bdo Trung tâm chủ trì thực hiện trong giai đoạn từ 2011 đến 2015, gồm:

(1)     Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất mô hình xã hội hóa quản lý và phát triển hệ thống thủy lợi nội đồng trong điều kiện thực thi miễn giảm thủy lợi phí”;

(2)     Đề tài “Nghiên cứu đề xuất chính sách, giải pháp thúc đẩy sự tham gia, hợp tác của các thành phần kinh tế trong đầu tư, quản lý và khai thác công trình thủy lợi nhỏ vùng ĐBSCL”.

Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Hoàng Văn Thắng chủ trì. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi và các đơn vị trực thuộc (Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; Vụ Quản lý công trình và An toàn đập); Vụ khoa học công nghệ và Môi trường – Bộ Nông nghiệp và PTNT và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Thay mặt nhóm thực hiện đề tài, PGS.TS Đoàn Doãn Tuấn – Chủ nhiệm đề tài đã báo cáo về các nội dung nghiên cứu và kết quả chính đạt được, trong đó một số sản phẩm quan trọng, là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy sự tham gia, hợp tác của các thành phần kinh tế trong đầu tư xây dựng và quản lý khai thác hệ thống thủy lợi nội đồng, gồm:

-    Mô hình xã hội hóa trong quản lý và phát triển hệ thống thủy lợi nội đồng tại ba vùng ĐBSH, Miền Trung và ĐBSCL;

-   Dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức, hoạt động quản lý khai thác hệ thống thủy lợi nội đồng có sự tham gia của cộng đồng (thay thế Thông tư số 75/2004/TT-BNN ngày 20/12/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn việc thành lập, củng cố và phát triển tổ chức hợp tác dùng nước);

-   Sổ tay hướng dẫn xây dựng và quản lý, khai thác công trình thủy lợi nội đồng có sự tham gia”.

-   Đề án thí điểm về tham gia hợp tác của các thành phần kinh tế trong đầu tư xây dựng và quản lý khai thác hệ thống trạm bơm điện vừa và nhỏ vùng ĐBSCL (theo hình thức đối tác công – tư);

-   Dự thảo Thông tư hướng dẫn thủ tục đầu tư và quản lý khai tác hệ thống trạm bơm điện vừa và nhỏ vùng ĐBSCL theo hình thức đối tác công - tư”.

Nhận xét về kết quả nghiên cứu, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và các đại biểu dự họp đánh giá những vấn đề nghiên cứu của các đề tài là phù hợp với chủ trương, định hướng của nhà nước và của Bộ trong việc thúc đẩy sự tham gia của các thành phần kinh tế trong việc đầu tư hoàn thiện và quản lý hiệu quả các công trình thủy lợi phục vụ Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Tái cơ cấu ngành thủy lợi và xây dựng nông thôn mới hiện nay. Các sản phẩm đạt được là rất tốt, có cơ sở chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Bộ giao, định hướng giải quyết những bất cập cơ bản đang diễn ra trong thực tiễn ở những vùng và với đối tượng nghiên cứu của đề tài.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng yêu cầu:

1)   Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ nghiên cứu, xem xét nguồn vốn hỗ trợ nhóm thực hiện đề tài phát triển tiếp hướng nghiên cứu nhằm hoàn thiện kết quả để nhân rộng các mô hình chính sách ở những địa phương có điều kiện tương tự;

2)   Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế - Tổng cục Thủy lợi chủ trì xem xét ban hành Sổ tay hướng dẫn xây dựng và quản lý, khai thác công trình thủy lợi nội đồng có sự tham gia;

3)   Tổng cục Thủy lợi chủ trì, nhóm thực hiện đề tài phối hợp:

-       Hoàn chỉnh Dự thảo để trình ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 75/2004/TT-BNN ngày 20/12/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn việc thành lập, củng cố và phát triển tổ chức hợp tác dùng nước;

-       Xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (đối với các dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi);

Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển trạm bơm điện vừa và nhỏ vùng ĐBSCL trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tiếp nối Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

                                

                                

                                                      Một số hình ảnh của Hội nghị

                                                   Thực hiện: Nguyễn Xuân Thịnh, Nguyễn Lê Dũng

Mới hơn bài này
Các bài đã đăng

activities pictures

Slideshow image

surveys

What do you think about this website's design?Where are you from
Cuộc sống quanh ta

Tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng ở khu vực Đông Nam Bộ”
Thực hiện Kế hoạch triển khai một số hoạt động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, ngày 12/9, tại ...

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Sáng 11/8, tại Hải Dương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Tổng ...