Đào Tạo

Khóa tập huấn về PIM cho các Công ty khai thác công trình thủy lợi và Tổ chức hợp tác dùng nước tại 6 tiểu dự án VWRAP

Khóa tập huấn về PIM cho các Công ty khai thác công trình thủy lợi và Tổ chức hợp tác dùng nước tại 6 tiểu dự án VWRAP

Trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam (VWRAP)- Hợp phần đào tạo và nâng cao năng lực về PIM, Khóa tập huấn về PIM cho các công ty KTCTTL và Tổ chức hợp tác dùng nước được tổ chức tại 6 tiểu dự án Yên Lập, Cầu Sơn - Cấm Sơn, Kẻ Gỗ, Hà Tĩnh, Phú Ninh, Đá Bàn, Dầu Tiếng được tổ chức trong …

Khoá tập huấn cho các giảng viên (ToT) về PIM thuộc hợp phần đào tạo và nâng cao năng lực – Dự án VWRAP

Khoá tập huấn cho các giảng viên (ToT) về PIM thuộc hợp phần đào tạo và nâng cao năng lực – Dự án VWRAP

Khoá đào tạo này nhằm trang bị các kiến thức về Quản lý thuỷ lợi có sự tham gia của cộng đồng (PIM), Tổ chức hợp tác dùng nước và kỹ năng tập huấn cần thiết cho các cán bộ tư vấn của ba tổ chức Phi chính phủ (NGOs) và cán bộ địa phương thuộc 6 tiểu dự án (Cầu Sơn – Cấm Sơn, Yên Lập, Kẻ Gỗ, Phú Ninh, …