Quy Hoạch Thiết Kế Đồng Ruộng Hệ Thống Tưới Tiêu

Quyết định thành lập Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân

Quyết định thành lập Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân

Ngày 22/12/2004, Bộ trưởng Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã ký quyết định số 4579/QĐ/BNN-TCCB về việc thành lập Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (Trung tâm tư vấn PIM) BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -=0=- Số: 4579/QĐ/BNN-TCCB CỘNG HOÀ …