Văn Phòng Điện Tử

SÁCH MỚI: SỔ TAY CỦNG CỐ, THÀNH LẬP TỔ CHỨC HỢP TÁC DÙNG NƯỚ

SÁCH MỚI: SỔ TAY CỦNG CỐ, THÀNH LẬP TỔ CHỨC HỢP TÁC DÙNG NƯỚ

Tháng 3/2010, Nhà xuất bản Nông nghiệp vừa mới phát hành cuốn Sổ tay hướng dẫn với tựa đề “Củng cố, thành lập tổ chức hợp tác dùng nước” do Trung tâm tư vấn Quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (Trung tâm tư vấn PIM) biên soạn. Đây là cuốn sổ tay chủ yếu sử dụng cho người hướng dẫn. Việc …

Kết quả thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi và giao thông nông thôn ở tỉnh Hà Tĩnh

Kết quả thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi và giao thông nông thôn ở tỉnh Hà Tĩnh

Xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi và giao thông nông thôn có ý nghĩa quan trọng phục vụ xây dựng nông thôn mới. Bài báo này giới thiệu kết quả thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi và giao thông nông thôn ở tỉnh Hà Tĩnh. Các giải pháp thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi và …

XÃ HỘI HÓA QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HỆ THỐNG THỦY LỢI NỘI ĐỒNG TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC THI MIỄN THỦY LỢI PHÍ

XÃ HỘI HÓA QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HỆ THỐNG THỦY LỢI NỘI ĐỒNG TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC THI MIỄN THỦY LỢI PHÍ

Tóm tắt: Xã hội hóa đầu tư và quản lý thủy lợi nội đồng ở nước ta hiện nay đang được thể hiện phổ biến dưới hình thức Quản lý tưới có sự tham gia của cộng đồng. Hình thức này đã hình thành và gắn liền với lịch sử phát triển thủy lợi phục vụ sản xuất, phòng chống thiên tai ở nước ta, sau đó được phát …

DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THỦY LỢI NỘI ĐỒNG Ở VIỆT NAM

DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THỦY LỢI NỘI ĐỒNG Ở VIỆT NAM

ThS. Trần Việt Dũng, ThS. Nguyễn Xuân Thịnh Trung tâm Tư vấn PIM PGS.TS. Đoàn Doãn Tuấn Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường Tóm tắt: Quá trình phát triển hệ thống thuỷ lợi nội đồng (TLNĐ) trên toàn quốc luôn gắn liền với đặc điểm địa hình từng vùng miền và chính sách ruộng đất. Nhiều hạn chế đối …

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TƯỚI TIÊN TIẾN TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TƯỚI TIÊN TIẾN TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM

Nghiên cứu này đề cập thực trạng áp dụng tưới tiết kiệm nước của một số cây trồng cạn và các mô hình áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước hiệu quả. Để phát triển ứng dụng các công nghệ tưới tiết kiệm nước bên cạnh việc nghiên cứu các giải pháp tích …

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC DÙNG NƯỚC QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC DÙNG NƯỚC QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Các tổ chức thủy nông cơ sở góp phần quan trọng việc quản lý khai thác công trình thủy lợi để duy trì và phát huy hiệu quả của công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác. Trên cơ sở đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của các tổ chức thủy nông cơ sở, nghiên cứu …

Giới thiệu sách mới: Ba cuốn sổ tay về Vận hành và bảo dưỡng CTTL nhỏ, Hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển nông nghiệp cho các TCDN, Xây dựng TCHTDN và định mức thực hiện.

Giới thiệu sách mới: Ba cuốn sổ tay về Vận hành và bảo dưỡng CTTL nhỏ, Hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển nông nghiệp cho các TCDN, Xây dựng TCHTDN và định mức thực hiện.

Trung tâm Tư vấn PIM xin gửi tới bạn đọc ba cuốn sách về Vận hành và bảo dưỡng công trình thủy lợi nhỏ, Hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển nông nghiệp cho các tổ chức dùng nước, Xây dựng tổ chức hợp tác dùng nước và định mức thực hiện. Những cuốn sách này tổng kết những kinh nghiệm …

Giới thiệu sách mới: Kỹ thuật tưới cho thâm canh Lúa – (Tác giả: PGS.TS Đoàn Doãn Tuấn,KS Trần Việt Dũng)

Giới thiệu sách mới: Kỹ thuật tưới cho thâm canh Lúa – (Tác giả: PGS.TS Đoàn Doãn Tuấn,KS Trần Việt Dũng)

rung tâm tư vấn PIM xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sổ tay “Kỹ thuật tưới cho thâm canh Lúa”. Đây là tài liệu tổng kết các kết quả nghiên cứu và thực tiễn triển khai mô hình thành kỹ thuật và chế độ tưới thâm canh - tiết kiệm nước cho lúa canh tác theo thâm canh cải tiến. Cuốn sổ tay nhằm …

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỪ THỰC TIỄN THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI CẤP XÃ

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỪ THỰC TIỄN THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI CẤP XÃ

Chương trình thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới (NTM) cấp xã tại 11 xã điểm đã đi đến giai đoạn kết thúc. Để rút ra bài học kinh nghiệm, triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, việc nghiên cứu đánh giá kết quả chương trình thí điểm là hết sức cần thiết. Bài báo này …

Giới thiệu sách mới: Kỹ thuật tưới cho thâm canh Lúa

Giới thiệu sách mới: Kỹ thuật tưới cho thâm canh Lúa

Trung tâm tư vấn PIM xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn “Kỹ thuật tưới cho thâm canh Lúa”. Đây là cuốn sổ tay tổng kết các kết quả nghiên cứu và thực tiễn triển khai mô hình thành kỹ thuật và chế độ tưới thâm canh - tiết kiệm nước cho lúa canh tác theo thâm canh cải tiến,nhằm trang bị kiến …