Đề tài cấp Nhà nước: “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ phòng chống hạn hán phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững ở các tỉnh miền núi phía Bắc”

Mục tiêu của đề tài nhằm đề xuất và ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ phù hợp thu trữ nước, giữ ẩm, quản lý vận hành hệ thống thuỷ lợi, tưới tiêu phục vụ sản xuất một số cây trồng chính và tuyên truyền nâng cao năng lực cộng đồng phòng chống hạn hán phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Chủ nhiệm đề tài : PGS.TS. Đoàn Doãn Tuấn

1. Tính cấp thiết:

Miền núi trung du phía Bắclà một trong những vùng kinh tế dựa vào nông nghiệp và chậm phát triển nhất của cả nước. Một trong các nguyên nhân là thiếu nước và hạn hán xảy ra hàng năm.

2. Mục tiêu đề tài:

Đề xuất và ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ phù hợp thu trữ nước, giữ ẩm, quản lý vận hành hệ thống thuỷ lợi, tưới tiêu phục vụ sản xuất một số cây trồng chính và tuyên truyền nâng cao năng lực cộng đồng phòng chống hạn hán phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

3. Nội dung nghiên cứu và kết quả hoạt động:

  • Nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ thu, trữ nước, bảo vệ đất và giữ ẩm cho vùng khô hạn chưa có công trình thuỷ lợi
  • Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý, vận hành hệ thống thuỷ lợi nhằm nâng cao hiệu quả, sử dụng tối ưu nguồn nước trong điều kiện hạn hán (Xem chi tiết)
  • Nghiên cứu chế độ tưới và kỹ thuật tưới hợp lý cho cây lúa, mía và cây ăn quả (xem chi tiết)
  • Xây dựng mô hình trình diễn giải pháp khoa học công nghệ phòng chống hạn hán hiệu quả
  • Xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức hội thảo, tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức, năng lực cộng đồng sử dụng tiết kiệm nước, bảo vệ đất và nước phòng
    chống hạn

    Thời gian thực hiện: 2007-2010