Giải pháp thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Báo cáo tham luận của Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi về giải pháp thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 154/2007/NĐ-CP ban hành ngày 15/10/2007 của Chính phủ tại Hà nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

MIỄN THUỶ LỢI PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

(Báo cáo tham luận tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 154/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ tại Hà nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007)

 

Giám đốc Công ty khai thác công trình thủy lợi TP. Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm của cả nước về dịch vụ – thương mại – công nghiệp, thành phố đang phấn đấu đến năm 2015 là thành phố công nghiệp; chính vì vậy vai trò thuỷ lợi của thành phố đòi hỏi phải ngang tầm trong việc phục vụ đa ngành, đa mục tiêu cho dân sinh – kinh tế – xã hội theo hướng phát triển bền vững. Để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, trước chính sách miễn thuỷ lợi phí cho nông dân và tình hình nguồn nước ngày càng khan hiếm, diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp do phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị và nước được coi là hàng hoá đặc biệt thì vai trò của công trình thuỷ lợi hiện nay và sắp tới là rất quan trọng…