MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỪ THÀNH LẬP CÁC MÔ HÌNH PIM ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI CÁC DỰ ÁN ODA VÀ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ

Trong nhiều năm qua, các tổ chức thủy lợi cơ sở được thành lập tại hầu hết các địa phương tạo nên một hệ thống tổ chức quản lý tưới theo hướng PIM rất đa dạng. Các tổ chức quản lý hệ thống thủy lợi nội đồng tồn tại theo nhiều loại hình, thể hiện tính đa dạng theo điều kiện kinh tế, xã hội, đặc thù và quy mô công trình thủy lợi của từng vùng, miền trong cả nước. Các tổ chức quản lý hệ thống thủy lợi nội đồng có vai trò hết sức quan trọng trọng việc quản lý khai thác công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên công tác quản lý thủy nông cơ sở ở nhiều địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến hiệu quả hoạt động của tổ chức quản lý hệ thống thủy lợi nội đồng còn kém hiệu quả. Thông qua các dự án ODA, các tổ chức quốc tế (JICA, WB, ADB, AFD, BTC), Trung tâm tư vấn PIM đã hỗ trợ xây dựng được các nhiều mô hình PIM đa dạng ở các vùng miền