Nghiệm thu chính thức đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu đề xuất cơ sở xây dựng hướng dẫn định mức PIM trong hoạt động đầu tư thủy lợi”

Ngày 25 tháng 4 năm 2011, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu đề xuất cơ sở xây dựng hướng dẫn định mức PIM trong hoạt động đầu tư thủy lợi” do KS. Võ Thị Kim Dung – Trung tâm Tư vấn Quản lý Thủy nông có sự tham gia của người dân (CPIM) làm chủ nhiệm đề tài

Võ Thị Kim Dung, chủ nhiệm đề tài đã thay mặt nhóm thực hiện báo cáo các kết quả thực hiện của đề tài.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng định mức thực hiện thành lập, củng cố tổ chức hợp tác dùng nước; nghiên cứu quy trình thực hiện thành lập, củng cố tổ chức hợp tác dùng nước nhằm giúp các tổ chức, cá nhân thực hiện PIM thống nhất nội dung, phương pháp thực hiện thành lập, củng cố tổ chức hợp tác dùng nước, nghiên cứu xây dựng định mức các thành phần chi phí thực hiện thành lập, củng cố tổ chức hợp tác dùng nước nhằm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xác định được thành phần, khối lượng các loại chi phí tiêu hao trong quá trình thực hiện thành lập, củng cố tổ chức hợp tác dùng nước, từ đó xác định được chi phí cần thiết để thực hiện.

Đề tài đã đánh giá được thực trạng thực hiện PIM ở nước ta hiện nay qua một số địa phương, dự án điển hình trên cả nước, phân tích cơ sở khoa học, tổng kết thực tiễn từ đó nghiên cứu xây dựng các nội dung thực hiện PIM trong dự án đầu tư thủy lợi, quy trình và định mức thực hiện thành lập, củng cố tổ chức hợp tác dùng nước tại mỗi tiểu dự án mỗi địa phương.

Nghiên cứu của đề tài cũng đã được Trung tâm Tư vấn Quản lý Thủy nông có sự tham gia của người dân (CPIM) phối hợp với Tổng Cục  Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông qua trong một cuộc hội thảo với sự tham gia của các Ban ngành liên quan, các chuyên gia PIM và một số địa phương đã và đang thực hiện PIM. Các đại biểu đều nhất trí với các kết quả nghiên cứu và có những đóng góp thêm vào nội dung của đề tài.

Các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự Hội nghị đề nghị CPIM dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài để hoàn chỉnh dự thảo thông tư “Hướng dẫn xây dựng định mức thực hiện thành lập, củng cố tổ chức hợp tác dùng nước” và trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt.

Ngoài sản phẩm chính của đề tài còn có bài báo sẽ đăng ở tạp chí khoa học và công nghệ thủy lợi “Quy trình và chi phí thực hiện thành lập, củng cố tổ chức hợp tác dùng nước”.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về ý nghĩa khoa học và thực tiễn, kết quả nghiên cứu của đề tài, đáp ứng yêu cầu phát triển PIM hiện nay theo chủ trương của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Kết quả bỏ phiếu đánh giá, các thành viên Hội đồng đều nhất trí nghiệm thu chính thức đề tài với mức khá.

Minh Tuyến