TỔNG KẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN (Tư liệu của Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp & PTNT))

Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi, văn bản pháp luật quan trọng về thủy lợi, được Ủy ban Thường vụ Quốc Hội Khóa IX thông qua ngày 31 tháng 8 năm 1994 và được Quốc hội khóa X bổ sung, điều chỉnh và chính thức thông qua Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL- UBTVQH ngày 04 tháng 4 năm 2001. Được ban hành đầu tiên từ năm 1994, từng bước được hoàn thiện qua lần sửa đổi, bổ sung năm 2001 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Pháp lệnh đã góp phần quan trọng trong công tác định hướng, phục vụ sản xuất đời sống, dân sinh và phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh hội nhập. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển thủy lợi, hàng năm các cấp từ trung ương đến địa phương đã chỉ đạo và triển khai tổng kết đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, xác định nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục và xây dựng kế hoạch cho năm tiếp theo