Vai trò của PIM đối với tổ chức và hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp có làm dịch vụ tưới 31-12-2007

Ngay từ khi mới hình thành, dịch vụ thủy lợi đã là hoạt động chính trong nhiều Hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN). Hoạt động này vẫn tiếp tục gắn liền với quá trình phát triển và luôn đóng vai trò quan trọng trong các HTX.

VAI TRÒ CỦA PIM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÓ LÀM DỊCH VỤ T
ƯỚI

Cục Hợp tác xã – Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

(Báo cáo tham luận tại Hội thảo quốc gia về PIM tại Hạ Long 5/2007)

Ngay từ khi mới hình thành, dịch vụ thủy lợi đã là hoạt động chính trong nhiều Hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN). Hoạt động này vẫn tiếp tục gắn liền với quá trình phát triển và luôn đóng vai trò quan trọng trong các HTX. Trong quá trình hoạt động, để nâng cao chất lượng phục vụ, các HTX NN không ngừng tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thủy lợi đang quản lý. Việc đầu tư do HTX trực tiếp tiến hành hoặc có sự hỗ trợ của nhà nước. Bên cạnh đó, một thực trạng đang diễn ra là các công trình thuỷ lợi nhỏ, phạm vi thôn, xã, liên xã nhất là các công trình ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa còn bị bỏ ngỏ, chưa có chủ quản lý thực sự do chưa có sự phân công phân cấp, cơ chế chính sách phù hợp, thiếu vốn duy tu bảo dưỡng, đang bị xuống cấp, phát huy hiệu quả thấp. Vì vậy Nhà nước đã có chủ trương chuyển giao công trình thuỷ lợi của nhà nước cho các tổ chức hợp tác dùng nước có sự tham gia của cộng đồng dân cư (trong đó, đa số được chuyển giao cho các HTX NN)…