Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi hiện có”