Dự thảo tiêu chuẩn cơ sở: Tổ chức dùng nước quản lý công trình Thủy lợi