MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỪ THỰC TIỄN THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI CẤP XÃ

Chương trình thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới (NTM) cấp xã tại 11 xã điểm đã đi đến giai đoạn kết thúc. Để rút ra bài học kinh nghiệm, triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, việc nghiên cứu đánh giá kết quả chương trình thí điểm là hết sức cần thiết. Bài báo này giới thiệu những kết quả và hạn chế trong quá trình thực hiện thí điểm với phương pháp đánh giá có sự tham gia (PRA) và đề xuất một số ý kiến về giải pháp xây dựng NTM.