Ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng hệ thống thủy nông phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Bài báo này phân tích các kết quả áp dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực thủy nông, từ đó khuyến cáo danh mục công nghệ áp dụng về lĩnh vực thủy nông phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới

                               PGS.TS Trần Chí Trung, ThS. Nguyễn Xuân Thịnh
Trung  tâm PIM