Tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé trong việc phối hợp quản lý, vận hành công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, Nâng cao nhận thức cộng đồng

                                                Nguồn: Trang báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam