THÀNH LẬP, CỦNG CỐ TỔ CHỨC THỦY LỢI CƠ SỞ PHÙ HỢP VỚI LUẬT THỦY LỢI

                                                                                                  PGS.TS Trần Chí Trung, ThS. Nguyễn Văn Kiên

                                                                                               ThS Uông Huy Hiệp- Trung tâm PIM

Trong nhiều năm qua, các tổ chức thủy lợi cơ sở (TLCS) được thành lập tại hầu hết các địa phương tạo nên một hệ thống tổ chức quản lý tưới theo hướng PIM rất đa dạng, có vai trò quan trọng trong quản lý hệ thống thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng. Các công trình thủy lợi độc lập do các Tổ chức thủy lợi cơ sở ước đảm bảo tưới 2,4 triệu ha lúa bằng khoảng 50% diện tích tưới của hệ thống lớn do Doanh nghiệp nhà nước quản lý. Theo số liệu tổng hợp của Tổng cục thủy lợi, năm 2018 cả nước có 16.800 Tổ chức quản lý thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng bao gồm 4 loại hình chủ yếu là Hơp tác xã, Tổ hơp tác, UBND xã, Ban quản lý thủy nông, trong đó chủ yếu là loại hình Hợp tác xã (chiếm 40%) và loại hình tổ hợp tác (chiếm 46%). Tuy nhiên, phần lớn các tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động thiếu bền vững, năng lực của cán bộ quản lý yếu cả về tổ chức quản lý và kỹ thuật, tài chính của tổ chức thủy lợi cơ sở rất khó khăn. Trên cơ sở kết quả điều đánh giá tại các dự án do Trung tâm PIM thực hiện trên địa bàn cả nước, các tác giả đã phân tích đề xuất các giải pháp thành lập, củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở để giúp cho các địa phương trong công tác thành lập, củng cố các tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng đáp ứng yêu cầu của Luật Thủy lợi

 Chi tiết bài viết  kính mời xem file đính kèm dưới đây:

1. Bai TLCS 2019